โครงการปลูกป่าแห่งชาติ(ตามรอยพ่อ)และพัฒนาแหล่งน้ำ

ปลูกสวนป่าสมุนไพรและพัฒนาเกษตรกรรมเชิงคุณภาพเพื่อทรัพยากรมนุษย์

National Reforestation Project (Following Father's footsteps) and water source development


     เพื่อประชาชนคนไทยได้มี ที่อยู่ ที่ทำกิน มีอากาศที่บริสุทธิ์ ธรรมชาติที่งดงามและสามารถผลิตพืชผลและผลิตวัตถุดิบจากพืชต่าง ๆ
เพื่อการอุปโภค บริโภคทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศได้ทัดเทียมสากลโลก

วัตถุประสงค์โครงการ

1. ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ให้ป่าไม้ ต้นไม้ พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพรและพัฒนาแหล่งนํ้า เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้ประโยชน์จากการอุปโภคและบริโภคอย่างปลอดภัยแท้จริงอย่างยั่งยืน
2. เผยแพร่งานด้านวิชาการเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ ป่าไม้ พืชสมุนไพรและนํ้า
3. ให้ความร่วมมือกับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปในการดำเนินโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความปลอดภัย นำการผลิตเพื่อประชาชนและสังคม เพื่อสภาพภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมที่ดีสืบไป
5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ที่มาของโครงการ

          ปัจจุบัน พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ มีการนำปุ๋ยเคมี หรือสารเคมี เข้าไปใช้ในด้านการเกษตรกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตในเชิงปริมาณด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงเกิดผลกระทบหลายอย่างกับทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กับ นํ้า ผืนดิน อากาศ ป่าไม้ ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณค่ากับมนุษย์เรา อีกทั้งยังทำให้ป่าไม้และพืชสมุนไพรอันทรงคุณค่าหลากหลายชนิดลดลง บางชนิดสูญหายล้มตายหรือหายากขึ้น อาจเป็นเพราะมีเกษตรกรผู้ปลูกป่าและสมุนไพรมีจำนวนลดน้อยลงตามด้วย จนกระทั่งทำให้คนไทยและเด็กสมัยใหม่อีกจำนวนมากไม่อาจรู้จักต้นไม้และสมุนไพรไทยเลย หากว่าไม่เกิดการปลูกฝังที่ดีให้กับผู้คนและเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้รู้จัก เรียนรู้ ผลิต ปลูก และการนำไปใช้อย่างถูกต้อง ในเชิงวิชาสมุนไพรไทย

โครงการปลูกป่าแห่งชาติ(ตามรอยพ่อ)และพัฒนาแหล่งน้ำ

Image

การพัฒนาแหล่งน้ำ

     โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างถาวรในเขตปฏิรูปที่ดิน
     เพื่อจัดหาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาการขาดน้ำอุปโภคบริโภคให้พอเพียงกับจำนวนประชากรและสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง
     เพื่อจัดหาและเพิ่มแหล่งน้ำในการทำการเกษตรกรรมของเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ให้พอเพียงและทั่วถึงเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้คุ้มค่าต่อการลงทุน และเพิ่มรายได้ให้พอเพียงต่อการดำรงชีพของเกษตรกร

Read More

หัวข้อข่าวประชาสัมันธ์

รายละเอียดของข่าว

ชื่อผลิตภัณฑ์.

จัดจำหน่ายโดย.


Image

ภาคเหนือ

ข้อมูลของโครงการภาคเหนือ

>>>Read More<<<

Image

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลของโครงการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

>>>Read More<<<

Image

ภาคกลาง

ข้อมูลของโครงการภาคกลาง

>>>Read More<<<

Image

ภาคใต้

ข้อมูลของโครงการภาคใต้

>>>Read More<<<

ระบบฐานข้อมูล

Data Base System

Image

ข้อมูล

data

ข้อมูล

data

ข้อมูล

data

ข้อมูล

data

Image

ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

>>>Read More<<<

Image

ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

>>>Read More<<<

Image

ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

>>>Read More<<<

Image

ชื่อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

>>>Read More<<<